Det er nulltoleranse for all slags trakassering i Norges Handikapforbund Ungdom (NHFU). Dette gjelder i alle sammenhenger og for alle, både medlemmer, tillitsvalgte og ansatte.

Som organisasjon har vi et ansvar både for å forebygge og hindre alle former for trakassering og for å reagere dersom det skulle skje. Disse retningslinjene omhandler først og fremst seksuell trakassering, men skal også brukes ved andre typer trakassering, for eksempel på grunn av funksjonsnedsettelse, etnisitet, religion m.m.

I likestillingsloven defineres seksuell trakassering som «uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den som oppmerksomheten rammer». Dette betyr at det er hvordan handlingen oppleves som er avgjørende for om det er snakk om seksuell trakassering, ikke intensjonen eller handlingen i seg selv. Det handler om hvordan det blir opplevd av mottaker, uansett om det var ment som en spøk.

Med seksuelle overgrep menes å tvinge et annet menneske til seksuell omgang som det ikke ønsker, enten det er ved vold, truende adferd eller dersom vedkommende er ute av stand til å motsette seg handlingen eller ute av stand til å gi sitt samtykke.

Tillitsvalgte, ansatte og ledere har et særlig ansvar for å spre bevissthet om hva som utgjør seksuell trakassering, og alle har et ansvar for å bidra til å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære i NHFU. Dette innebærer måteholdent inntak av alkohol og at det aldri skal serveres alkohol til mennesker under 18 år.

Ung dame + "Jeg tør å si ifrga. Gjør du? #sammenomennytid

 

1. Har du opplevd seksuell trakassering eller uønsket atferd?

Det er en utrolig ubehagelig følelse, når man opplever at noen tråkker over grensene man har satt. Du skal vite at vi er her for deg. Har du opplevd noe upassende, trakasserende eller ubehagelig på et arrangement i regi av NHFU? Vi i NHFU er opptatt av å ta deg og din opplevelse på alvor. NHFU skal være et trygt sted. Det er viktig at du melder i fra om du opplever noe ubehagelig/utrygt.

 • Si fra til en ansatt/tillitsvalgt i NHFU eller NHF som du stoler på. Om du er usikker hvem du bør melde fra til så meld fra til daglig leder Sissel Eidhammer Sissel.Eidhammer@nhf.no eller telefon 924 89 015. Om du ikke får tak i Sissel sjekk www.nhfu.no/ansatt for å finn kontaktinformasjonen til andre ansatte.
 • Om det er vanskelige å ta det opp alene kan du ta med deg, en venn, en likeperson eller noen som kjenner til hendelsen.
 • Du er aktiv i å bestemme om du ønsker at vi skal ta det videre, eller bare trenger noen å snakke med.
 • Om du er på et arrangement kan du ta kontakt med en ansatt/tillitsvalgt i NHFU eller NHF som du stoler på, slik at det kan tas tak med en gang.
 • Opplever du et seksuelt overgrep anbefaler vi i NHFU alltid anmeldelse. Om du trenger at noen blir med deg til politiet kan du diskutere dette med en ansatt/tillitsvalgt.
 • Gjør opplevelsen at du trenger å reise hjem fra arrangementet skal NHFU så langt det lar seg gjøre bistå slik at du kommer deg trygt hjem.
 • Ansatte, likepersoner og sentralstyret i NHFU har taushetsplikt om medlemmers personlige opplysninger.
 • NHFU har utarbeidet et eget skjema som kan brukes ved skriftlig varsling. Velger man å bruke skjemaet, kan man også velge om man vil være anonym eller ikke. Skjemaet finnes på nhfu.no.

2. Har du sett seksuell trakassering eller uønsket atferd?

Har du sett at noen har blitt utsatt for seksuell trakassering, uønsket oppførsel eller seksuelle overgrep i forbindelse med arrangementer i NHFU eller andres arrangementer der NHFU deltar. Meld i fra! Det er viktig at man melder fra slik at vi kan ta de rette grepene for å gjør NHFU til et trygt sted å være. Du skal ikke være redd for å si fra eller varsle om det oppstår noe du mener ikke burde skje.

 • Si fra til en ansatt i NHFU eller NHF som du stoler på. Om du er usikker hvem du bør melde fra til så meld fra til daglig leder Sissel Eidhammer Sissel.Eidhammer@nhf.noeller telefon 924 89 015. Om du ikke får tak i Sissel sjekk www.nhfu.no/ansatt for å finn kontaktinformasjonen til andre ansatte.
 • Du kan varsle anonymt, men NHFU oppfordrer varslere til ikke å være anonyme. Dette er viktig for å kunne få belyst et varsel godt nok.  Dersom varsleren ikke ønsker å stå fram med navn, er det bedre at det varsles anonymt enn ikke i det hele tatt.
 •  NHFU har utarbeidet et eget skjema som kan brukes ved skriftlig varsling. Velger man å bruke skjemaet, kan man også velge om man vil være anonym eller ikke. Skjemaet finnes på nhfu.no/.
 • Om du har snakket med den som har opplevd trakassering/overgrep så kan du tilby å bli med når hen skal varsle NHFU.
 • Det er viktig at du melder fra om situasjonen du har opplevd slik at vi kan hjelpe de involverte på best mulig måte
 • Om du er på et arrangement ta kontakt med den ansatte som er ansvarlig for arrangementet du er på slik at det kan tas tak med en gang
 • Gjør opplevelsen at du trenger å reise hjem fra arrangementet skal NHFU så langt det lar seg gjøre bistå slik at du kommer deg trygt hjem
 • Om du føler i situasjonen at du greier å stanse det kan du prøve det. For eksempel om du sitter med middag og opplever at en med bordet kommer med upassende kommentarer kan du prøve å styre samtalen over på noe annet. Om situasjonen ikke lar seg håndtere alene spør om hjelp.

3. Har du mottatt et varsel om seksuell trakassering?

Alle som blir kontaktet om uønsket seksuell oppmerksomhet, skal ta alle slike henvendelser alvorlig og følge dem opp umiddelbart. Om du er usikker på hva du skal gjøre snakk med Sissel, man skal ikke trenge å håndtere et varsel alene.  Det er viktig at ansvarlig i NHFU snakker med dem det gjelder, og gjør det tydelig at slik trakassering ikke godtas av NHFU.

 • Ved seksuelle overgrep, gjentatt seksuell trakassering og andre alvorlige krenkelser skal leder av NHFU varsles. Dersom saken er meldt til leder, er det leder av NHFU og daglig leder som har ansvaret for oppfølging av saken og de involverte partene.
 • Oppfølging av varslede saker skal starte snarest mulig og seinest 2 uker etter at varsel er mottatt.
 • Oppfølging av slike saker må i første rekke ta hensyn til dem som opplever å være utsatt for slike overgrep. Det er den utsatte som er den svake part, men den som hevdes å være overgriper skal også følges opp. Den som har vært utsatt for seksuelle overgrep bør oppfordres til å anmelde saken.
 • Kun personer som er strengt nødvendig for å håndtere saken, skal involveres. NHFU må sørge for at taushetsplikten overholdes, både overfor den som har opplevd seksuell trakassering og den som blir beskyldt for slik oppførsel.
 • Alle saker som varsles, skal behandles så konfidensielt som mulig. All fortrolig informasjon som gis i slike saker skal behandles med respekt og forbeholdes de som er involvert i saken. Videre er det slik at den som mottar et varsel, har et ansvar for at dette ikke får negative konsekvenser for den som har varslet.
 • Oppfølging av slike saker vil også være avhengig av sakens karakter. Vanligvis bør ledelsen ved daglig leder avholde møter med begge parter.
 • Det er rettsvesenet som har ansvar for å avgjøre om en sak er brudd med norsk lov. Dette ansvaret skal ikke NHFU ta. Likevel kan organisasjonen vurdere ev. reaksjoner, som f.eks. permittering, oppsigelse, fratakelse av oppgaver og verv eller utestengelse.