Stiftelsen Sophies Minde utlyser økonomisk støtte til bevegelseshemmede. Tilhører du en organisasjon eller forening som vil bidra til at bevegelseshemmede får tilgang til og deltar i kultur, idrett og fritidsaktiviteter? Er du selv funksjonshemmet og har merutgifter til hjelpemidler eller lignende? Les videre eller gå inn på ssm.no

—————————————————————–

Generell støtte

Midlene fordeles til frivillige organisasjoner, foreninger ol som gjennomfører konkrete prosjekter og tiltak som bidrar til at personer med bevegelseshemninger får tilgang til og deltar i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter. Tiltak rettet mot barn og unge voksne gis prioritet. Det gis ikke støtte til ordinær drifteller til tiltak som dekkes av offentlige ordninger. Tilskuddet er oppad begrenset til kr. 150 000.

Individuell støtte

Bevegelseshemmede kan søke om midler. Støtten skal gå til aktiviteter som bidrar til inkludering i samfunnet og styrker muligheten til å delta i kulturelle og fysiske aktiviteter. Barn og unge voksne prioriteres. Det legges vekt på om søker som følge av funksjonsnedsettelsen har merutgifter til aktiviteten eller hjelpemiddelet. Støtten skal fortrinnsvis gå til aktiviteter som ikke omfattes av offentlige finansieringsordninger. Tilskuddene kan være på inntil kr. 50 000.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

knadsfrist 7.juni 2022. Svar på søknadene vil bli gitt innen 1. november d.å. Det må benyttes egne søknadsskjema forenkeltpersoner og for organisasjoner. Søknadsskjema fylles ut på nettsiden ssm.no  Evt. spørsmål rettes til stiftelsen på tlf. 909 32 922 eller e-post stiftelsen@sophiesminde.no.