Medlemmer av Mino-prosjekt

NHFU vil arbeide for å synliggjøre og styrke funksjonshemmedes menneskerettigheter. Vi vil sette søkelys på kunnskapsmangelen i det norske beslutningssystemet, og bidra til bevisstgjøring rundt kritikken Norge har fått på dette feltet fra FN. Det bør utarbeides en rapport som dokumenterer systematiske brudd på menneskerettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser.  Videre vil vi påvirke beslutningstakere og andre gjennom eksempelvis foredrag, demonstrasjoner, debatter og andre aktiviteter med dette som tema. NHFU skal være en sterk pådriver og en tydelig stemme for inkorporering av FNs funksjonshemmakonvensjon (CRPD) i den norske menneskerettsloven, og dermed bidra til at alle landets funksjonsvarierte får sine iboende og ukrenkelige menneskerettigheter fullt ut realisert.

  • Utvalget består av Mathias Halvorsen