1. Regler på NHFU sine arrangementer

Det er viktig for NHFU at alle våre arrangementer skal være hyggelig for alle. Vi er en mangfoldig organisasjon med mange ulike mennesker, der alle skal velkommen. Derfor er det viktig at du leser disse reglene og respekterer de under arrangementet. Disse reglene gjelder alle som deltar på våre arrangementer, med mindre annet er avtalt med kursarrangør.

 • Bruk av ulovlige rusmidler, samt alkohol, er forbudt i forbindelse med møter og arrangementer i NHFU. Ved brudd på denne paragrafen kan deltagere sendes hjem og eventuelt nektes reisedekking etter vedtak i sentralstyret. For personer under 18 år vil hjemsending gjøres etter avtale med foresatte.
 • Samling i grupper skal ikke finne sted på hotellrommene, vær heller sosial i fellesarealene. Vi ønsker at NHFU skal være en inkluderende organisasjon; derfor er vi sosiale med alle istedenfor å dele oss opp i grupper.
 • Inkluder alle. Ser du noen nye, bruk sjansen til å bli kjent med dem og la de bli kjent med organisasjonen.
 • Husk å gi beskjed om alle allergier/dietter/ når du melder deg på. Dette er deltagerens ansvar.
 • Vær presis til det som skjer i løpet av helga, trenger du hvile er det selvsagt rom for dette, men vi gjerne beskjed til en av arrangørene.
 • Vis interesse og respekt for foredragsholdere, ikke snakk under foredragene.
 • Dersom du må forlate arrangementet, avtal det med arrangementsansvarlig.
 • På noen arrangementer har vi fellesassistenter. Disse skal ikke bistå på rommene, men kan bidra med praktiske oppgaver under måltidene, i salen og ellers på hotellet. Fellesassistenter kan ikke bidra med personlig hygiene. De kan bære opp og ned bagasje til rommet.
 • På noen av våre arrangementer har vi likepersoner tilstede. Disse personene kan gi deg støtte på veien når du står i en krevende livssituasjon. Arbeidet baserer seg på at mennesker som har vært i samme livssituasjon, bidrar med sin kunnskap og livserfaring til å støtte og hjelpe hverandre. Våre frivillige er ikke fagpersoner, men medmennesker som bruker sine erfaringer med en diagnose eller livssituasjon, til å hjelpe andre med å mestre sin situasjon.

2. Retningslinjer for tillitsvalgte på seminarer/arrangementer

NHFU skal være en trygg og inkluderende organisasjon. Dette har våre tillitsvalgte et særlig ansvar for å ivareta. En tillitsvalgt er en person med et valgt verv, det vil si alle i sentralstyret, i lokallagsstyret og andre valgte posisjoner, som utvalgsmedlemmer. Som tillitsvalgt er man en ekstra representant for NHFU og et forbilde for andre deltagere. Dette medfører at man har et ekstra ansvar under arrangementene. Ansvaret gjelder ikke bare når dere selv arrangerer, men også som deltaker på andres arrangement.

 • Unngå å danne gjenger med andre tillitsvalgte. Må dere ha et lokallagsmøte eller arrangørmøte trekk dere bort og signaliser hvorfor, f.eks. «Nå skal vi bare ha et kjapt komite-møte». Dette slik at andre medlemmer ikke føler seg utestengt.
 • Som tillitsvalgt har man alltid et ekstra sosialt inkluderingsansvar. Er noen alene, trekk dem med i samtalen. Ha som mål å snakke med alle nye og unngå å kun sette deg sammen med de du kjenner godt fra før.
 • Følg beskjedene og videreformidle beskjedene til de andre deltagerne dersom de er usikre.
 • Hvis du mistenker at noen bruker ulovlige rusmidler på seminaret, meld fra til arrangementsansvarlig med en gang.
 • Vær presis til alle foredrag, med mindre du trenger hvile. Si gjerne i fra.
 • Ikke gå ut fra foredrag og lignende uten grunn.
 • Vær med på å holde det stille under debattene.
 • Vær positiv til arrangementet og menyen selv om det ikke går helt etter planen. Om du er misfornøyd, unngå klaging, ta det heller opp med arrangement-ansvarlig på tomannshånd.
 • Vi oppfordrer alle til å delta gjennom hele arrangementet. Gå frem som et godt eksempel gjennom å delta på alt du orker. Det er selvsagt rom for å droppe ting på programmet, dersom det er for å hvile. Måltidene er også et del av arrangementet.
 • I samtaler, bidra til positive tema og unngå mye negativt diagnosesnakk, trenger du selv eller et medlem noen å snakke med, si fra til likeperson/arrangør.
 • Du er et forbilde for resten av organisasjonen – husk det!

3. Retningslinjer for sykdom/avbud for deltagere

Dersom du ikke kan delta på arrangementet, for eksempel dersom du blir syk eller det oppstår dødsfall i familien, må du gjøre følgende:

 1. Meld ifra til ansvarlig for kurset/samlingen.
 2. Få legeattest fra fastlege eller sykehuslege.
 3. Få originale kvitteringer for flybillettene. Deltakeravgiften og hotellregning får du fra oss.
 4. Meld saken til ditt forsikringsselskap. Om du ikke har reiseforsikring ta kontakt med oss.
 5. Motta pengene fra forsikringen og overfør disse til NHFU. Kontonummeret til NHFU er: 82000110937.

Arrangøren/ansatte har et særlig ansvar for å bistå dersom det er behov for det. Har du ikke reiseforsikring er det viktig at du sier fra til oss på forhånd, slik at vi kan bestille avbestillingsforsikring.

Takk for at du gjør dette, det er veldig viktig slik at vi kan bruke de begrensede midlene vi har på en best mulig måte.

4. Retningslinjer for assistenter på seminar med NHFU

Svært mange av våre medlemmer har Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Derfor har vi egne retningslinjer for hvordan BPA-assistenter bør opptre. Dette er ikke en erstatning for kommunikasjon med arbeidsleder,  men noen råd og retningslinjer fra NHFU som organisasjon.

 • Hold deg i bakgrunnen, arrangementene er ment for våre medlemmer. Om du må assistere i sosiale situasjoner prøv å være diskre. Dette gjelder selvfølgelig ikke om du må bistå som tolk.
 • Det å stille spørsmål i plenum og delta i sosiale grupper er i utgangspunktet ment for våre medlemmer.
 • Ikke spør deltagerne om diagnoser og assistanse-behov.
 • Skal du være tilstede under foredragene ikke bruk egen pc/mobil/hør på musikk, da dette kan distrahere de som følger med på foredraget.
 • Husk at du som assistent har taushetsplikt. Dette gjelder også det som skjer på samlingen, ting medlemmer snakker om osv.
 • Ta en prat med arbeidsleder om hvilken type seminar dere skal delta på og hva som forventes.

5. Retningslinjer for fellesassistenter

NHFU er en organisasjon for ungdom med ulike fysiske funksjonsnedsettelser. Da mange av våre medlemmer trenger praktisk bistand ønsker vi å ha fellesassistenter på så mange av våre arrangementer som mulig. Som fellesassistent bistår du med de små tingene som gjør at medlemmene våre som har begrenset assistanse-vedtak får mulighet til å delta.

 • Din rolle er å bistå praktisk slik at våre medlemmer kan delta på samlingene.
 • Du skal aldri måtte bistå inne på rommet til et medlem, heller ikke bistå med personlig hygiene. Du kan bistå med å bære opp bagasjen, men ikke med å pakke ut.
 • Oppstår det ubehagelige situasjoner, ta kontakt med arrangør.
 • Bruk buttonen din, men ta den av når du har pause. Du skal også ha pusterom og pause under arrangementet.
 • Ikke vær redd for å sette grenser.

6. Retningslinjer for likepersoner

En likeperson er en som bruker sine erfaringer med sin diagnose, livssituasjon og hjelpe-apparatet til å bistå, støtte og hjelpe andre i tilsvarende situasjoner. Som likeperson har du et frivillig verv. Det er flott at akkurat du er likeperson. Dette er retningslinjer som skal bistå i å lette ditt arbeid og hjelpe å sette grenser for våre medlemmer. Likepersonene våre har taushetsplikt.

 • Din rolle er å bistå med støttende samtaler og hjelp til selvhjelp for medlemmene i NHFU.
 • Som likeperson er du tilstede på ulike arrangementer og tilgjengelig for samtale mellom arrangementene. Det er derfor viktig at du er tydelig og setter grenser. Du skal også ha fritid, kunne delta på arrangementer og være travel. Si ifra og deleger til en annen likeperson om du ikke kan.
 • Gi aldri medisinske råd.
 • Om situasjonen er alvorlig og du frykter at et medlem er suicidal eller i fare for å skade seg selv eller andre må du umiddelbart melde fra til helsevesenet, eventuelt nærmeste pårørende.
 • Oppstår det ubehagelige situasjoner eller du er usikker på hva du skal svare, rådfør deg med de andre likepersonene eller en ansatt i NHFU.
 • Når dere har likepersonsmøter eller samtale så vær tydelig på dette om andre medlemmer kommer bort til dere. Det er viktig at de andre medlemmene forstår hvorfor de ikke kan sette seg ned ved dere akkurat da og at de ikke føler seg avvist.
 • Når det kommer til hjelp med søknader og saker til behandling i kommune/helsevesen har du anledning til å lese og komme med råd, men medlemmet må selv skrive søknaden.
 • Der det er behov for mer spesialisert hjelp, for eksempel psykolog, er det ditt ansvar som likeperson å oppfordre personen til å søke hjelp.

7. Retningslinjer ved seksuell og annen trakassering

Det er nulltoleranse for all slags trakassering i Norges Handikapforbund Ungdom (NHFU). Dette gjelder i alle sammenhenger og for alle, både medlemmer, tillitsvalgte og ansatte.

Som organisasjon har vi et ansvar både for å forebygge og hindre alle former for trakassering og for å reagere dersom det skulle skje. Disse retningslinjene omhandler først og fremst seksuell trakassering, men skal også brukes ved andre typer trakassering, for eksempel på grunn av funksjonsnedsettelse, etnisitet, religion m.m.

I likestillingsloven defineres seksuell trakassering som «uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den som oppmerksomheten rammer». Dette betyr at det er hvordan handlingen oppleves som er avgjørende for om det er snakk om seksuell trakassering, ikke intensjonen eller handlingen i seg selv. Det handler om hvordan det blir opplevd av mottaker, uansett om det var ment som en spøk.

Med seksuelle overgrep menes å tvinge et annet menneske til seksuell omgang som det ikke ønsker, enten det er ved vold, truende adferd eller dersom vedkommende er ute av stand til å motsette seg handlingen eller ute av stand til å gi sitt samtykke.

Tillitsvalgte, ansatte og ledere har et særlig ansvar for å spre bevissthet om hva som utgjør seksuell trakassering, og alle har et ansvar for å bidra til å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære i NHFU. Dette innebærer måteholdent inntak av alkohol og at det aldri skal serveres alkohol til mennesker under 18 år.

Har du opplevd seksuell trakassering eller uønsket atferd?

Det er en utrolig ubehagelig følelse, når man opplever at noen tråkker over grensene man har satt. Du skal vite at vi er her for deg. Har du opplevd noe upassende, trakasserende eller ubehagelig på et arrangement i regi av NHFU? Vi i NHFU er opptatt av å ta deg og din opplevelse på alvor. NHFU skal være et trygt sted. Det er viktig at du melder i fra om du opplever noe ubehagelig/utrygt.

 • Si fra til en ansatt/tillitsvalgt i NHFU eller NHF som du stoler på. Om du er usikker hvem du bør melde fra til så meld fra til daglig leder Gyda Nullmeyer gyda.nullmeyer@nhf.no eller telefon 906 47 959. Om du ikke får tak i Gyda sjekk www.nhfu.no/ansatt for å finn kontaktinformasjonen til andre ansatte.
 • Om det er vanskelige å ta det opp alene kan du ta med deg, en venn, en likeperson eller noen som kjenner til hendelsen.
 • Du er aktiv i å bestemme om du ønsker at vi skal ta det videre, eller bare trenger noen å snakke med.
 • Om du er på et arrangement kan du ta kontakt med en ansatt/tillitsvalgt i NHFU eller NHF som du stoler på, slik at det kan tas tak med en gang.
 • Opplever du et seksuelt overgrep anbefaler vi i NHFU alltid anmeldelse. Om du trenger at noen blir med deg til politiet kan du diskutere dette med en ansatt/tillitsvalgt.
 • Gjør opplevelsen at du trenger å reise hjem fra arrangementet skal NHFU så langt det lar seg gjøre bistå slik at du kommer deg trygt hjem.
 • Ansatte, likepersoner og sentralstyret i NHFU har taushetsplikt om medlemmers personlige opplysninger.
 • NHFU har utarbeidet et eget skjema som kan brukes ved skriftlig varsling. Velger man å bruke skjemaet, kan man også velge om man vil være anonym eller ikke. Skjemaet finnes på nhfu.no.

Har du sett seksuell trakassering eller uønsket atferd?

Har du sett at noen har blitt utsatt for seksuell trakassering, uønsket oppførsel eller seksuelle overgrep i forbindelse med arrangementer i NHFU eller andres arrangementer der NHFU deltar. Meld i fra! Det er viktig at man melder fra slik at vi kan ta de rette grepene for å gjør NHFU til et trygt sted å være. Du skal ikke være redd for å si fra eller varsle om det oppstår noe du mener ikke burde skje.

 • Si fra til en ansatt i NHFU eller NHF som du stoler på. Om du er usikker hvem du bør melde fra til så meld fra til daglig leder  Gyda Nullmeyer gyda.nullmeyer@nhf.no eller telefon 906 47 959. Om du ikke får tak i Gyda sjekk www.nhfu.no/ansatt for å finn kontaktinformasjonen til andre ansatte.
 • Du kan varsle anonymt, men NHFU oppfordrer varslere til ikke å være anonyme. Dette er viktig for å kunne få belyst et varsel godt nok.  Dersom varsleren ikke ønsker å stå fram med navn, er det bedre at det varsles anonymt enn ikke i det hele tatt.
 •  NHFU har utarbeidet et eget skjema som kan brukes ved skriftlig varsling. Velger man å bruke skjemaet, kan man også velge om man vil være anonym eller ikke. Skjemaet finnes på nhfu.no/.
 • Om du har snakket med den som har opplevd trakassering/overgrep så kan du tilby å bli med når hen skal varsle NHFU.
 • Det er viktig at du melder fra om situasjonen du har opplevd slik at vi kan hjelpe de involverte på best mulig måte.
 • Om du er på et arrangement ta kontakt med den ansatte som er ansvarlig for arrangementet du er på slik at det kan tas tak med en gang.
 • Gjør opplevelsen at du trenger å reise hjem fra arrangementet skal NHFU så langt det lar seg gjøre bistå slik at du kommer deg trygt hjem.
 • Om du føler i situasjonen at du greier å stanse det kan du prøve det. For eksempel om du sitter med middag og opplever at en med bordet kommer med upassende kommentarer kan du prøve å styre samtalen over på noe annet. Om situasjonen ikke lar seg håndtere alene spør om hjelp.

Har du mottatt et varsel om seksuell trakassering?

Alle som blir kontaktet om uønsket seksuell oppmerksomhet, skal ta alle slike henvendelser alvorlig og følge dem opp umiddelbart. Om du er usikker på hva du skal gjøre snakk med Sissel, man skal ikke trenge å håndtere et varsel alene.  Det er viktig at ansvarlig i NHFU snakker med dem det gjelder, og gjør det tydelig at slik trakassering ikke godtas av NHFU.

 • Ved seksuelle overgrep, gjentatt seksuell trakassering og andre alvorlige krenkelser skal leder av NHFU varsles. Dersom saken er meldt til leder, er det leder av NHFU og daglig leder som har ansvaret for oppfølging av saken og de involverte partene.
 • Oppfølging av varslede saker skal starte snarest mulig og seinest 2 uker etter at varsel er mottatt.
 • Oppfølging av slike saker må i første rekke ta hensyn til dem som opplever å være utsatt for slike overgrep. Det er den utsatte som er den svake part, men den som hevdes å være overgriper skal også følges opp. Den som har vært utsatt for seksuelle overgrep bør oppfordres til å anmelde saken.
 • Kun personer som er strengt nødvendig for å håndtere saken, skal involveres. NHFU må sørge for at taushetsplikten overholdes, både overfor den som har opplevd seksuell trakassering og den som blir beskyldt for slik oppførsel.
 • Alle saker som varsles, skal behandles så konfidensielt som mulig. All fortrolig informasjon som gis i slike saker skal behandles med respekt og forbeholdes de som er involvert i saken. Videre er det slik at den som mottar et varsel, har et ansvar for at dette ikke får negative konsekvenser for den som har varslet.
 • Oppfølging av slike saker vil også være avhengig av sakens karakter. Vanligvis bør ledelsen ved daglig leder avholde møter med begge parter.
 • Det er rettsvesenet som har ansvar for å avgjøre om en sak er brudd med norsk lov. Dette ansvaret skal ikke NHFU ta. Likevel kan organisasjonen vurdere ev. reaksjoner, som f.eks. permittering, oppsigelse, fratakelse av oppgaver og verv eller utestengelse.

8. Retningslinjer for samarbeid med andre organisasjoner

Noen ganger samarbeider vi med andre organisasjoner, da er det ekstra viktig å ha fokus på retningslinjer og hvordan vi jobber. Det bør settes av tid til å lage felles regler og retningslinjer før felles arrangementer.

 • Gå igjennom aldersgrupper fra de to organisasjonene, har vi mye spenn i alder, krever det noen forhåndsregler.
 • Har vi like retningslinjer på romdeling?
 • Alkoholfritt eller ikke?
 • Hvem har ansvar for hva og kommuniserer vi godt sammen slik at vi har samme forventninger og mål for arrangementet.

9. Retningslinjer ved økonomisk utroskap og tyveri

Om det oppstår mistanke om at noen har lurt til seg eller stjålet penger fra NHFU enten det er lokallaget, regionen (NHF) eller sentralt, må det meldes fra. Det er viktig å håndtere dette svært alvorlig, samtidig som man må unngå uthenging og hetsing av et medlem som er i en vanskelig situasjon.

 • Meld fra til nærmeste kontaktperson for eksempel lokallagsleder, regionskontoransatt eller ansatt sentralt i NHFU.
 • Om det bare er en mistanke unngå å snakk med andre om dette, ta det opp med noen i lokallaget, regionskontoret eller sentralt ansatte. La de håndtere saken videre. Unngå ryktespredning. Husk at det kan være en misforståelse.
 • Har du bevis, må du levere dette inn til noen ansvarlige. Ikke vis dette frem eller post det på internett.
 • Det er opp til daglig leder/leder av regionskontoret å vurdere om forholdet skal anmeldes.
 • Tyveri og underslag blir alltid meldt til politiet. Rettskraftig dom eller overveldene bevismateriale vil fører til suspensjon av verv/eksklusjon.

10. Retningslinjer ved innleie av eksterne aktører

I Norges Handikapforbunds Ungdom jobber vi for at alle skal ha de samme mulighetene uansett funksjonsevne. Vi arbeider for likestilling og mot diskriminering. Mange funksjonshemmede opplever fordommer og blir forskjellsbehandlet og utestengt. Dette jobber NHFU for å endre. Som organisasjon ønsker NHFU å benytte seg av vårt samfunnsansvar når det kommer til bruk av eksterne aktører.

 • Om det er mulig skal man benytte seg av foredragsholdere og innledere som har en funksjonsnedsettelse selv, eller er nær pårørende til noen med en funksjonsnedsettelse.
 • Vi skal prøve å la våre innledere gjenspeile befolkningen når det kommer til etnisitet og legning. NHFU ønsker å være en organisasjon for alle.
 • I våre filmer og informasjonsmateriell skal vi bruke personer som har funksjonsnedsettelse selv.

11. Retningslinjer ved dødsfall

NHFU er en organisasjon som har mange medlemmer med alvorlige diagnoser, det er derfor ikke usannsynlig at noen av våre medlemmer kan gå bort på grunn av dødsfall. Om et medlem går bort utenfor et arrangement, tar den som får beskjeden straks kontakt med sentralstyret. Sentralstyret tar kontakt med lokallagsleder. Man bør snakke med pårørende eller se i sosiale media før man deler status om den som har gått bort. Ta hensyn til vedkommende sin familie og nærmeste ønsker.

 • Undersøk de pårørendes ønsker, om de ønsker bør NHFU delta med minst en representant i gravferden, samt oppfordre medlemmene av lokallaget til å komme i gravferden om de ønsker.
 • NHFU bør gi en blomst eller donasjon om medlemmet hadde tillitsverv eller var svært aktiv hos oss.
 • Likepersonskoordinator bør underrettes og ta kontakt med de medlemmene man vet var nære medlemmet som har gått bort, samt opplyse i sosiale media at man er her for de som vil snakke.
 • I noen tilfeller kan det være aktuelt å arrangere en minnestund i lokallaget. Ta i så fall kontakt med pårørende, samt se til at det er en trygg voksenperson til stede.
 • Unngå spekulering i dødsårsak eller diskutere den avdøde, snakk om den avdøde med respekt.
 • Ha rom for å snakke om den avdøde, også senere hvis det er noen som har behov for det.
 • Er det arrangementer rett etter dødsfallet kan det være naturlig å markere det ved å tenne et lys, rådfør deg med de som var nærmest medlemmet i lokallaget, om hva de ønsker.