«Ingenting om oss, uten oss!». Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) er en organisasjon av og for funksjonshemmet ungdom. Vi jobber for full likestilling for funksjonshemmede. 

Vi mener at funksjonshemming er samfunnsskapte barrierer, og at dette er diskriminerende fordi mennesker fungerer forskjellig. Tilgjengelighet er absolutt nødvendig for å kunne ta selvstendige valg.

 

NHFU har tre gjeldende styringsdokumenter i tillegg til resolusjoner vedtatt av Landsmøtet 2018. Våre styringsdokumenter er vårt verdigrunnlag som sier noe om vårt formaål og samfunnsoppdrag, vårt arbeidsprogram som er det Landsmøtet har bestemt at vi skal jobbe med fra 2018-2020. I tillegg har vi våre vedtekter som er organisasjonens lovverk.

Som tillitsvalgt er det lurt at du leser og setter deg inn i disse dokumentene. De definerer hva vi mener, hva vi skal gjøre og rammene vi handler innenfor. I vedtektene er det eget kapittel om regionlagene, som det er spesielt viktig at du som sitter i et styre i regionlaget setter deg inn i.

Styringsdokumentene våre finner du her:

Arbeidsprogram 2022-2024

Verdigrunnlag NHFU

Lovene 2022

 

Resolusjoner

På landsmøtet i 2018 vedtok organisasjonen fire resolusjoner. En resolusjon er et vedtak, en beslutning eller uttalelse fra organisasjonen som sier noen om hva vi mener om en sak eller et tema.

Her kan du lese de fire resolusjonene fra 2018:

Resolusjon om aktivitetshjelpemidler

Resolusjon om BPA 

Resolusjon om høyere utdanning

Resolusjon om inkluderingsdugnaden

 

Politiske satsningsområder

På landsmøtet i 2022 ble det vedtatt et arbeidsprogram for perioden 2022-2024. I arbeidsprogrammet står det at NHFU skal prioritere de følgende sakene i den kommende perioden. Vi skal også markere standpunkt i andre politiske saker som blir aktuelle.

 • Brukerstyret personlig assistanse (BPA)
 • Utdanning
  • Grunnskole og videregående
  • Høyere utdanning
 • Arbeidsliv
 • Universell utforming
 • Samferdsel
 • Hjelpemidler
 • Hatytringer og hatkriminalitet
 • Menneskerettigheter

 

Statistikk og rapporter

Antall rullestolbrukere og funksjonshemmede i Norge

–          Antall rullestolbrukere ligger, ifølge NAVs hjelpemiddelsentral på rundt 50.000. Tallene er basert på NAVs tall for utlån av hjelpemidler. Noen bruker stol hele tiden, andre har den som avlastning.

–          Et vanlig anslag er at 15 prosent av befolkningen har en eller annen funksjonsnedsettelse, det være seg bevegelseshemming, nedsatt syn eller hørsel eller psykososiale funksjonsnedsettelser. Det er viktig å presisere at tallene avhenger av hvordan man definerer funksjonsnedsettelse.

 

Skole

–          80 % av grunnskolene i Norge er ikke tilgjengelige for funksjonshemmede.

–          3 av 4 elever med spesialundervisning får dette utenfor ordinær klasse.

–          Personer med nedsatt funksjonsevne har 4,5 ganger høyere sjanse for å være i arbeid dersom de har tatt høyere utdanning.

–           64 prosent av barn med fysiske funksjonsnedsettelser ikke fullfører videregående skole, mot kun 17 prosent i befolkningen for øvrig (Kilde).

 

Arbeid

–          43 % av personer med nedsatt funksjonsevne er sysselsatt, mot 74 % i befolkningen generelt (Kilde).

–          104 000 personer med nedsatt funksjonsevne ønsker seg en jobb (Kilde).

–          I 2019 er sysselsettingsnivået for befolkningen i yrkesaktiv alder på 74 %, mens den er på ca. 44 % blant personer med funksjonsnedsettelse (Kilde).

 

Økonomi

–          18 % av personer med nedsatt funksjonsevne synes det er vanskelig økonomisk å få endene til å møtes.

–          1 av 4 personer med nedsatt funksjonsevne har ytelser fra folketrygden som hovedinntektskilde.

 

Alle tallene over, som ikke har andre kildehenvisning bak seg, er hentet fra Barne- ungdoms- og familiedirektotatet statistikkbank på nett. Her kan du finne mye nyttig informasjon, både forskning og tall, om blant annet helse, økonomi, fritid og deltakelse, innvandrere med nedsatt funksjonsevne og mye, mye mer. Sjekk ut: budfir.no

 

Bolig

–          90 prosent av boligene er ikke tilgjengelige (Tall hentet fra rapport, se side 21,22,23 og 24).

 

Hatefulle ytringer

–          Over 30 prosent har opplevd hatefulle og/eller krenkende ytringer (Tall hentet fra denne rapporten).

 

Transport

–          46 prosent har opplevd transport som en utfordring (Fra Bufdir sider).

 

Livskvalitet

–          Mens 75 prosent i alderen 25–44 år stort sett er fornøyd med livet og synes det de driver med er meningsfylt, er andelen blant unge funksjonshemmede 40 prosent, det viser tall SSB har levert Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. (Du finner rapporten her).

–          30 prosent av de mellom 25 og 44 år med nedsatt funksjonsevne har psykiske vansker, andelen i samme aldersgruppe i befolkningen ellers ligger nede på 9 prosent. (Samme rapport som over)

 

Fritid

–          32 % av kommunene oppgir at barn og unges møteplasser i kommunen ikke er universelt utformet. (Lenke her)

–          74 % svarer at de ikke har transportordninger for barn og unge med behov for tilrettelegging (Lenke her)

 

Internasjonalt

–          15 % av verdens befolkning er funksjonshemmede – dvs. en milliard mennesker (kilde: Verdens Helseorganisasjon).

–          Halvdelen av verdens funksjonshemmede har ikke råd til helsetjenester – sammenlignet med en tredjedel blant de ikke funksjonshemmede (kilde: Verdens Helseorganisasjon).

–          Globalt har kun ni av ti mennesker med funksjonshemming tilgang på de hjelpemidler de trenger får å klare seg i hverdagen – enten fordi de ikke har råd eller fordi de får takk i det de trenger der hvor de bor (kilde: Verdens Helseorganisasjon).

–          I fattige land går kun ni av ti funksjonshemmede barn på skolen (kilde: UNICEF)

–          I Malawi og Uganda, hvor NHF jobber, har otte av ti barn (eller 84 %) opplevd vold i skolen den siste uken (Kilde: Plan International).